OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/913211904f.jpg

Yazı Çağrısı: Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak

Değişen dünya kültürlerarası etkileşimi de zaruri kılmaktadır. Kültürlerarası iletişim günümüzde artık kaçınılmaz olmuştur. Geçmişte de günümüzde olduğu gibi çeşitli sebeplerle insanlar farklı kültürlerle tanışmışlardır. “İletişim ve ulaşım teknolojisi alanlarında sağlanan gelişmeler, McLuhan’ın “küresel köy” kehanetini haklı çıkarmıştır. Özellikle son elli yıldan beri yoğunlaşan uluslararası ilişkiler, dünyanın gittikçe küçülmesine ve hiçbir ulus ve kültürün, diğerleriyle ilişkisini keserek yaşamını sürdüremez duruma gelmesine yol açmıştır” (Kartari, 2001:9).

 Kültürlerarası etkileşimin en güzel örneğini uluslararası öğrenci hareketliliği oluşturmaktadır. Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, hükûmetlerin rekabet avantajını yakalama isteği ve uluslararası organizasyonların yatırım politikaları, gelişmiş ülkelerdeki yükseköğrenimin uluslararasılaşmasına hızlandırıcı bir etki yapmıştır (Bloom, 2006). Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın en önemli göstergelerinden biri, öğrenci hareketliliğidir. Bir öğrencinin eğitim amacıyla bulunduğu ülkenin sınırları dışına çıkması olarak açıklanabilen (Kelo, Teichler ve Wächter, 2006) uluslararası öğrenci hareketliliği, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından küreselleşmenin ikinci boyutu olarak ele alınmaktadır. Uluslararası öğrenci pazarının genişlemesi; bilim, teknoloji, sanayi, iş, siyaset, kültür ve küresel bir toplumun tüm boyutlarını etkileyerek önemli bir rol oynamaktadır (Moor ve Henderkx, 2013).

 Türkiye üniversitelerinde okuyan uluslararası öğrenci sayısında bir patlama yaşandığı görülmektedir. Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezine haline geldiği söylenebilir. 2001 yılında 15 bin civarı, 2009 yılında 20 bin civarı, 2011 yılında sayıları 30 bin civarında olan uluslararası öğrenciler 2015 yılı içerisinde toplam sayıları 72 bin 178’e ulaşmıştır. Ancak Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikası geliştirmede gerekli adımların tam olarak atılamadığı da bir gerçektir. Her şeyden önce öğrenimlerini Türkiye’de devam etmek isteyen öğrenciler veya ilgi duyanlar için Türkiye’nin sosyokültürel yapısı, yüksek öğrenim şartları ve burs imkanları gibi konularda tanıtım faaliyetlerinin yetersiz kaldığı ifade edilebilir.

 Ayrıca öğrenimlerini Türkiye’de devam ettiren öğrenciler de bir çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunların en başında karmaşık şekilde ilerleyen başvuru ve kabul prosedürleri gelirken, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın bursuna sahip olan veya olmayan öğrencilerin yerleştikleri şehirlerde oryantasyon ve uyum sorunları, öğrenim gördükleri üniversitelerde üniversite hayatına uyum sorunları da ortaya çıkmaktadır. Özellikle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın bursuna sahip olmayan öğrencilerin üniversite harçları da dahil olmak üzere ekonomik kökenli sıkıntıları da çözüm bekleyen sorunlar arasında yerini almaktadır. Fakat tüm bunlara rağmen Türkiye’de eğitim göre uluslararası öğrencilerin olumlu manada yaşadığı tecrübeler de sabittir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın ve onunla koordinasyon halinde olan dernek ve kuruluşların uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği sayısız aktivite mevcuttur.

 Tüm bu veriler ışığında Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak -Süreçler, Beklentiler, Tecrübeler- başlıklı edisyon çalışmamız ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin edindikleri tecrübeleri sosyal bilimler alanında bilimsel yöntemlere dayanarak dile getirmelerini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde lisans üstü düzeyde eğitim gören uluslararası öğrencilerin bu edisyon çalışmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Böylece, Türkiye’de ilk defa yazarlarının tamamı uluslararası öğrencilerden müteşekkil olacak bir edisyon çalışması ortaya çıkmış olacak, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin yaşadıkları tecrübeler bizzat uluslararası öğrenciler tarafından dile getirilecektir.

 Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak -Süreçler, Beklentiler, Tecrübeler- başlıklı edisyon çalışmasına katkıda bulunmak isteyen uluslararası öğrencilerin, aşağıdaki temaları dikkate alarak 800 kelimelik bir “kitap bölümü önerisi” hazırlayıp aşağıda belirtilen mail adreslerine yollamalarını arzuluyoruz. Bu öneri metninde çalışmanın amacı, temel problemleri, ilgili literatürdeki yeri, metodolojisi, muhtemel bulguları ve iddiaları yer almalıdır.

 

Editörler:

Yrd. Doç. Dr. Müşerref YARDIM

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

myardim@konya.edu.tr

 

Arş. Gör. Ruhi Can ALKIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

ruhicanalkin@gmail.com

 

Temel Konu Başlıkları

 

Mevcut edisyon çalışmasının temel konu başlıkları aşağıda belirtilmiş olup, uluslararası öğrenciler temasıyla alakalı olmak üzere bu başlıkların dışında daha farklı alt konularda öneri metni yollayan öğrencilerin de metinleri dikkate alınacaktır.

 

  • Türkiye’de yükseköğretim kurumlarına başvurma süreci

  • Türkiye’de resmi olarak bulunma süreci

  • Türkiye’de kalacak yer bulma / barınma süreci

  • Türkiye’de sosyal yaşantıya katılım süreci

  • Türkiye’de yükseköğretime (müfredat ve resmi işleyiş) adaptasyon süreci

  • Türkiye’de eğitim sonrası iş bulma süreçleri

  • Eğitim sonrası süreçte Türkiye ile bağlantının devam ettirilmesi

  • Türkiye’de uluslararası öğrencilerin geleceği

 

 

Önemli Tarihler

 

800 Kelimelik Kitap Bölümü Öneri Metninin Yollama Son Tarihi: 30 Mart 2017

Kabul Edilen Kitap Bölümü Önerilerinin İlanı: 1 Nisan 2017

Kitap Bölümlerinin Tamamlanıp Editöre Yollanması: 1 Ağustos 2017

Kitap bölümlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi : 1 Eylül 2017

Kitabın Basımı: Kasım-Aralık 2017

 

*Kitap bölümü öneri metinlerinizin yanı sıra, edisyon çalışmasıyla alakalı her türlü görüş ve önerilerinizi, çalışmanın editörlerine iletebilirsiniz.

 

İletişim: myardim@konya.edu.tr  │  ruhicanalkin@gmail.com

event-news-white

Other News